12 grudnia 2018. imieniny: Joanna, Aleksander, Dagmara
Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu
tel. +48 362-48-47
pogotowie@pogotowie.radom.pl
  

Konkurs ofert

OGŁOSZENIE

Na podstawie: art. 26, art. 27 Ustawa z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r., Nr 112, poz. 654 ze zmianami) oraz odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146, ust. 1, art. 147-150, art. 151 ust. 1,2 4-6, art. 152, 153,art. 154 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 nr 164, poz. 1027ze zmianami)

Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu ul. Tochtermana 1  tel/fax(48) 36-248-47 ogłasza konkurs ofert na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne przez lekrzy i dyspozytorów medycznych.

Udzielania świadczeń w ramach:

  1. Ratownictwa Medycznego, Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej (NiŚOZ), Transportu sanitarnego , Świadczeń udzielanych przez zespół sanitarny  typu N,
  2. Centrum dyspozytorskiego .

Usługi objęte niniejszym konkursem świadczone będą: w siedzibie Udzielającego zamówienia, w podległych placówkach oraz w miejscu zdarzenia wg ustalonego co miesiąc harmonogramu.
Świadczenia będą udzielane w okresie
od 01.07.2013r. do 30.06.2015 roku.

Szczegółowe  Warunki  Konkursu Ofert  (SWKO) i materiały informacyjne dostępne na stronie Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu, ul. Tochtermana 1.

Oferty należy składać w  sekretariacie  Dyrektora Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu ul. Tochtermana 1 pokój Nr 12 w terminie do dnia  24.06.2013r. godz.10:00, w zamkniętej kopercie, oznakowanej napisem „Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ......”
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.06.2013r. godz. 12:00 w siedzibie Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu ul. Tochtermana 1 pok. Nr 6.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 7 dni od daty otwarcia ofert.
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Udzielającego zamówienia.
Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert oraz możliwość zawarcia umowy z datą późniejszą w szczególności w związku z przedłużeniem się postępowania o udzielanie przedmiotowego zamówienia, jak również prawo do odwołania konkursu.

Oferent ma prawo do składania środków odwoławczych i skarg na zasadach określonych w art. 153 i 154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2004r., Nr 210, poz. 2135 - tekst jednolity z 2008 roku DU nr 164 poz. 1027z późniejszymi zmianami).

Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu jej złożenia.

Osobą upoważnioną do kontaktu z Oferentami jest Pani Alicja Panecka pok. 14 II piętro.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO) NA ŚWIADCZENIE USŁUG ZDROWOTNYCH

Załącznik nr 1 a - Arkusz ofertowy lekarza

Załącznik nr 1 b - Arkusz ofertowy LKCD

Załącznik nr 1 c - Arkusz ofertowy dyspozytora medycznego

Załącznik nr 2 - Oświadczenie Oferenta

Załącznik nr 3 a - Projekt umowy lekarza RM, NiŚOZ, N

Załącznik nr 3 b - Projekt umowy LKCD

Załącznik nr 3 c - Projekt umowy dyspozytora medycznego

2013.06.28 - Ogłoszenie wyników

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
rt
OGŁOSZENIE

Na podstawie: art. 26, art. 27 Ustawa z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r., Nr 112, poz. 654) oraz odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146, ust. 1, art. 147-150, art. 151 ust. 1,2 4-6, art. 152, 153,art. 154 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 nr 164, poz. 1027)

Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu ul. Tochtermana 1  tel/fax(xx48) 36-248-47 ogłasza konkurs ofert na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne w  zakresie:

Udzielania świadczeń w ramach:
  1. Ratownictwa Medycznego - dla lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych,  ratowników medycznych- kierowców,
  2. Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej (NiŚOZ) - dla lekarzy i pielęgniarek,
  3. Świadczeń udzielanych przez zespół sanitarny  typu N, dla lekarzy,
  4. Transportu sanitarnego - dla lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, ratowników medycznych- kierowców,
  5. Centrum dyspozytorskiego - dla Lekarza koordynatora i dyspozytora medycznego
Usługi objęte niniejszym konkursem świadczone będą: w siedzibie Udzielającego zamówienia, w podległych placówkach oraz w miejscu zdarzenia wg ustalonego co miesiąc harmonogramu.
Świadczenia będą udzielane w okresie od 01.11.2012r. do 30.06.2015 roku.

Szczegółowe  Warunki  Konkursu Ofert  (SWKO) i materiały informacyjne dostępne na stronie Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu, ul. Tochtermana 1.

Oferty należy składać w  sekretariacie  Dyrektora Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu
ul. Tochtermana 1 pokój Nr 12 w terminie do dnia  22.10.2012r. godz.10:00, w zamkniętej kopercie, oznakowanej napisem „Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ......”
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.10.2012r. godz. 12:00 w siedzibie Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu ul. Tochtermana 1 pok. Nr 6.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 7 dni od daty otwarcia ofert. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Udzielającego zamówienia.

Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu jej złożenia.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert oraz możliwość zawarcia umowy z datą późniejszą w szczególności w związku z przedłużeniem się postępowania o udzielanie przedmiotowego zamówienia, jak również prawo do odwołania konkursu.

Oferent ma prawo do składania środków odwoławczych i skarg na zasadach określonych w art. 153 i 154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2004r., Nr 210, poz. 2135 z późn. zm. - tekst jednolity z 2008 roku DU nr 264 poz. 1027).

Osobą upoważnioną do kontaktu z Oferentami jest Pani Alicja Panecka pok. 14 II piętro.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH (PDF)

Załącznik nr 1a - ARKUSZ OFERTOWY LEKARZ

Załącznik nr 1b - ARKUSZ OFERTOWY LKCD

Załącznik nr 1c - ARKUSZ OFERTOWY PIELĘGNIARKA

Załącznik nr 1d - ARKUSZ OFERTOWY RATOWNIK MEDYCZNY

Załącznik nr 1e - ARKUSZ OFERTOWY DYSPOZYTOR MEDYCZNY

Załącznik nr 2 - OŚWIADCZENIE OFERENTA

Załącznik nr 3 a - PROJEKT UMOWY LEKARZ

Załącznik nr 3 a - PROJEKT UMOWY LEKARZ N

Załącznik nr 3 b - PROKEKT UMOWY LKCD

Załącznik nr 3 c - PROJEKT UMOWY PIELĘGNIARKA

Załącznik nr 3 d - PROJEKT UMOWY RATOWNIK MEDYCZNY

Załącznik nr 3 d - PROJEKT UMOWY RATOWNIK MEDYCZNY-KIEROWCA

Załącznik nr 3 e - PROJEKT UMOWY DYSPOZYTOR MEDYCZNY

Komunikat

30.10.2012 Ogłoszenie wyników

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE

Na podstawie: art. 26, art. 27 Ustawa z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r., Nr 112, poz. 654) oraz odpowiednio art. 146, ust. 1, art. 147-150, art. 151 ust. 1-5, art. 152, 153,art. 154 ust. li 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o Świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U z 2008 nr 164, poz. 1027)

Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu ul. Tochtermana 1 tel/fax(xx48) 36-248-47 ogłasza konkurs ofert na udzielanie zamówienia na świadczenia medyczne w zakresach

1. LEKARZA KOORDYNATORA CENTRUM DYSPOZYTORSKIEGO

2. DYSPOZYTORA MEDYCZNEGO

Usługi objęte niniejszym konkursem świadczone będą w siedzibie Udzielającego zamówienia, wg ustalonego co miesiąc harmonogramu.

Świadczenia będą udzielane w okresie od 01.08.2012r. do 31.12.2012 roku.

Szczegółowe Warunków Konkursu Ofert (SWKO) i materiały informacyjne dostępne na stronie Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu, ul. Tochtermana 1

Oferty należy składać w sekretariacie Dyrektora Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego pokój Nr 12 w terminie do dnia 23.07.2012r. godz.10°°, w zamkniętej kopercie, oznakowanej napisem „Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.07.2012r. godz. 1200 w siedzibie Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu ul. Tochtermana 1 pok. Nr 6.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 7 dni od daty otwarcia ofert. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Udzielającego zamówienia.

Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu jej złożenia.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert oraz możliwość zawarcia umowy z datą późniejszą w szczególności w związku z przedłużeniem się postępowania o udzielanie przedmiotowego zamówienia. jak również prawo do odwołania konkursu.

Oferent ma prawo do składania środków odwoławczych i skarg na zasadach określonych w art. 153 i 154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2004r., Nr 210, poz. 2135 z późn. zm. - tekst jednolity z 2008 roku DU nr 264 poz. 1027).

Osobą upoważnioną do kontaktu z Oferentami jest Alicja Panecka pokój 14 II piętro.

Konkurs ofert

Załącznik nr 1- Formularz ofertowy dyspozytor medyczny

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy LKCD

Załącznik nr 2 - Oświadczenie oferenta dyspozytora medycznego

Załącznik nr 2 - Oświadczenie oferenta LKCD

Załącznik nr 3 - Projekt umowy dyspozytora medycznego

Załącznik nr 3 - Projekt umowy LKCD

2012-07-26 Ogłoszenie wyników

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.04.2012

Ogłoszenie o wyborze ofert

Ogłoszenie o wyborze ofert

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.04.2012

Odpowiedzi na zapytania oferentów

Odpowiedzi na zapytania

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.04.2012


Uwaga - zmiana treści umowy

 

Zmiana treści umowy

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

06.04.2012

Ogłoszenie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

KOD POSTĘPOWANIA 14/03/8 - "IŁŻA"


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

WARUNKI POSTĘPOWANIA

PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA

OPIS KRYTERIÓW

WYMOGI OD OFERENTA

FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OFERTY

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OFERTY

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO OFERTY

UMOWA

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO UMOWY

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.04.2012

Uwaga - zmiana treści umowy

Zmiana treści umowy

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06.04.2012

Ogłoszenie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

KOD POSTĘPOWANIA 14/03/13 - "Kozienice"

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

WARUNKI POSTĘPOWANIA

PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA

OPIS KRYTERIÓW

WYMOGI OD OFERENTA 1

WYMOGI OD OFERENTA 2

fORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OFERTY

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OFERTY

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO OFERTY

UMOWA

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO UMOWY

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.04.2012

Uwaga - zmiana treści umowy

Zmiana treści umowy

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06.04.2012

Ogłoszenie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

KOD POSTĘPOWANIA 14/03/10 - "Szydłowiec"

OGŁOSZENIE O KOKURSIE OFERT

WARUNKI POSTĘPOWANIA

PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA

OPIS KRYTERIÓW

WYMOGI OD OFERENTA 1

WYMOGI OD OFERENTA 2

FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OFERTY

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OFERTY

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO OFERTY

UMOWA

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO UMOWY

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.04.2012

Uwaga - zmiana treści umowy

Zmiana treści umowy

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06.04.2012

Ogłoszenie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

KOD POSTĘPOWANIA 14/03/16 - "Lipsko"

OGŁOSZENIE

WARUNKI POSTĘPOWANIA

PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA

OPIS KRYTERIÓW

WYMOGI OD OFERENTA 1

WYMOGI OD OFERENTA 2

FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OFERTY

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OFERTY

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO OFERTY

UMOWA

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO UMOWY

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.04.2012

Uwaga - zmiana treści umowy

Zmiana treści umowy

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06.04.2012

Ogłoszenie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

KOD POSTĘPOWANIA 14/03/17 - "Zwoleń"

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

WARUNKI POSTĘPOWANIA

PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA

OPIS KRYTERIÓW

WYMOGI OD OFERENTA 1

WYMOGI OD OFERENTA 2

FOMRLUARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OFERTY

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OFERTY

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO OFERTY

UMOWA

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO UMOWY

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.04.2012

Uwaga - zmiana treści umowy

Zmiana treści umowy

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06.04.2012

Ogłoszenie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

KOD POSTĘPOWANIA 14/03/19 - "Grójec"

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

WARUNKI POSTĘPOWANIA

PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA

OPIS KRYTERIÓW

WYMOGI OD OFERENTA 1

WYMOGI OD OFERENTA 2

FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OFERTY

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OFERTY

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO OFERTY

UMOWA

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO UMOWY

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.04.2012

Uwaga - zmiana treści umowy

Zmiana treści umowy


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

06.04.2012

Ogłoszenie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

KOD POSTĘPOWANIA 14/03/21 - "Nowe Miasto nad Pilicą"

OGŁOSZENIE

WARUNKI POSTĘPOWANIA

PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA

OPIS KRYTERIÓW

WYMOGI OD OFERENTA 1

WYMOGI OD OFERENTA 2

FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OFERTY

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OFERTY

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO OFERTY

UMOWA

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO UMOWY

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.04.2012

Uwaga - zmiana treści umowy

Zmiana treści umowy

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06.04.2012

Ogłoszenie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

KOD POSTĘPOWANIA 14/03/23 - "Białobrzegi"

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

WARUNKI POSTĘPOWANIA

PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA

OPIS KRYTERIÓW

WYMOGI OD OFERENTA 1

WYMOGI OD OFERENTA 2

FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OFERTY

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OFERTY

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO OFERTY

UMOWA

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO UMOWY

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.04.2012

Uwaga - zmiana treści umowy

Zmiana treści umowy


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06.04.2012

Ogłoszenie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

KOD POSTĘPOWANIA 14/03/24 - "Przysucha"

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

WARUNKI POSTĘPOWANIA

PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA

OPIS KRYTERIÓW

WYMOGI OD OFERENTA 1

WYMOGI OD OFERENTA 2

FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OFERTY

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OFERTY

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO OFERTY

UMOWA

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO UMOWY

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE

1

Na podstawie: art. 26, art. 27 Ustawa z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r., Nr 112, poz. 654) oraz odpowiednio art. 146, ust. 1, art. 147-150, art. 151 ust. 1-5, art. 152, 153,art. 154 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 nr 164, poz. 1027)

 

Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu ul. Tochtermana 1 tel/fax(xx48) 362-48-47 ogłasza konkurs ofert na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne przez lekarzy w zakresie:

Udzielania przez lekarzy świadczeń w ramach : Ratownictwa Medycznego, Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej (NiŚOZ) , świadczeń udzielanych przez zespół sanitarny typu N oraz transportu sanitarnego.

Usługi objęte niniejszym konkursem świadczone będą: w siedzibie Udzielającego zamówienia, w podległych placówkach oraz w miejscu zdarzenia wg ustalonego co miesiąc harmonogramu.

Świadczenia będą udzielane w okresie od 01.03.2012r. do 31.12.2012 roku.

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert (SWKO) i materiały informacyjne dostępne na stronie Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu, ul. Tochtermana 1

Oferty należy składać w sekretariacie Dyrektora Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu
ul. Tochtermana 1 pokój Nr 12 w terminie do dnia 20.02.2012r. godz.10ºº, w zamkniętej kopercie, oznakowanej napisem „
Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ......”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.02.2012r. godz. 11ºº w siedzibie Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu ul. Tochtermana 1 pok. Nr 6.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 7 dni od daty otwarcia ofert. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Udzielającego zamówienia.

Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu jej złożenia.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert oraz możliwość zawarcia umowy z datą późniejszą w szczególności w związku z przedłużeniem się postępowania o udzielanie przedmiotowego zamówienia, jak również prawo do odwołania konkursu.

Oferent ma prawo do składania środków odwoławczych i skarg na zasadach określonych w art. 153 i 154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2004r., Nr 210, poz. 2135 z późn. zm. - tekst jednolity z 2008 roku DU nr 264 poz. 1027).

Osobą upoważnioną do kontaktu z Oferentami jest Pani Alicja Panecka pok. 14 II piętro.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH

ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK NR 2 - OŚWIADCZENIE OFERENTA

ZAŁĄCZNIK NR 3 - PROJEKT UMOWY

2012.02.27 - OGŁOSZENIE WYNIKÓW

<<   Grudzień   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

 
MAPA SERWISU
STATYSTYKA